RPN 28x Calc

Math can be fun.

Screen shots (low resolution).

RPN 28x Calc A-Z main screenshot
RPN 28x Calc TRIG 2π BIN with error screenshot
RPN 28x Calc STAT OCT SCI with modify screenshot
RPN 28x Calc BINARY HEX screenshot
RPN 28x Calc row reordering colors screenshot